b_300_0_16777215_00_images_20211026_091638.jpg

 

 

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه ریزی عملیاتی تدوین شده است. در این تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه برای شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه ریزی عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است در نتیجه روش این تحقیق از نوع آمیخته بوده است. در تحقيق حاضر بطور توامان از دو رويکرد تحقيق كيفي و كمي با توجه به نوع داده ها و شرايط استفاده شده است. ابتدا با استفاده از داده هاي کيفي بدست آمده از مطالعات اکتشافي شامل بررسي متون اکتشافي و انجام مصاحبه هاي اکتشافي عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه ریزی عملیاتی را مشخص نموده ایم. پس از آن با استخراج نتايج پيمايش به صورت داده هاي کمي به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. در جريان تحقيق حاضر ابتدا با استفاده از روش تحقيق پيمايشي نظر خبرگان درباره عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شدند. بعد از مصاحبه با خبرگان و شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه ریزی عملیاتی از پرسشنامه و روش دلفی فازی مؤلفه ها اولویت بندی گردیدند. ماهیت تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از حيث هدف، تحقيقي اکتشافي مي باشد. جامعه آماری این تحقیق خبرگان آشنا با موضوع در استانداری لرستان بوده اند. با توجه به هدف تحقیق نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای ومیدان اهداف و سوالاتی که این تحقیق به دنبال بررسی آنها بوده است در زیر ارائه شده است.

اهداف پژوهش

  1. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه‌ریزی عملیاتی در استانداری لرستان
  2. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه‌ریزی عملیاتی در استانداری لرستان
  3. ارائه راهکارهای مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه‌ریزی عملیاتی در استانداری لرستان

مجری طرح: دکتر مسعود طاهری نیا

همکاران: دکتر محمد جعفری، دکتر محسن عارف نژاد، فرزانه حسنوند، فرشاد فلاحی زلیوا

ناظر: دکتر محمود همت فر

سال: ۱۳۹۵

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید